MƠ GIẤC MƠ HAY

Bởi tương lai đến từ giấc mơ...

TRUNG HỌC CƠ SỞ

Học sinh ghi danh vào Chương trình Trung học Toàn thời gian TTU K-12 phải hoàn thành bốn đến năm môn học (tám đến mười khóa học TTU-12) mỗi năm dương lịch (Ngôn ngữ, Toán, Khoa học, Xã hội học, Mỹ thuật). Mỗi khóa học một học kỳ yêu cầu học sinh vượt qua kỳ thi cuối khóa được kiểm tra để vượt qua khóa học.

Đang tuyển sinh
Năm học 2019 - 2020
Đăng ký