MƠ GIẤC MƠ HAY

Hệ Quốc tế Mỹ - Hệ Song ngữ Tích hợp - Hệ Chuyên THPT

PHỔ THÔNG

Học sinh trong chương trình Trung học phổ thông toàn thời gian TTU K-12 sẽ hoàn thành bốn tín chỉ bằng tiếng Anh và ba tín chỉ trong mỗi môn toán, khoa học và xã hội ngoài hai tín chỉ cùng ngôn ngữ khác tiếng Anh, một tín chỉ mỹ thuật. tín chỉ giáo dục thể chất, và ít nhất năm tín chỉ tự chọn bao gồm một nửa tín chỉ của truyền thông và năng lực phát ngôn với tổng số 22 tín chỉ. Hiện nay, TTU K-12 cung cấp sự chứng thực sự trong STEM, kinh doanh và công nghiệp, nghệ thuật và nhân văn và nghiên cứu đa ngành.

Đang tuyển sinh
Năm học 2019 - 2020
Đăng ký